คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53


ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น

กรรมการที่ปรึกษา (นายกก่อตั้งสมาคม ปี 2548-2549)
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 

คุณอภิชาต  ปภาณภูวงศ์

กรรมการที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคมฯ ปี 50-51)
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค จำกัด

  

คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล

นายกสมาคมฯ  ปี 52-53
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด
  

คุณปรีชา  ศุภปีติพร

เลขาธิการ
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster แอคคิว เรียลตี้ จำกัด
 

คุณศิริพรรณ  เจนวาณิชย์

อุปนายกฝ่ายบริหารและวิชาการ
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
  

คุณสมศักดิ์  ชุติศิลป์

อุปนายกฝ่ายการตลาด
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
  

 คุณณรงค์ชัย  คุณปลื้ม

อุปนายกฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษ
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บางแสนมหานคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  

คุณอรุณี  เทียมหงษ์

อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ นิตยสารอาคารที่ดิน เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster สื่อวัฎสาร จำกัด
  

คุณกิตติศักดิ์  จรัสแสงจิระโชติ

กรรมการฝ่ายบริหารและวิชาการ
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เอ็กซ์คลูซีฟ เรียลตี้ จำกัด
  

คุณพวงเพ็ญ  สุมิพันธ์

กรรมการฝ่ายบริหารและวิชาการ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เดอะแวลูเอชั่น & คอนซัลแทนท์ส จำกัด
  

 คุณภิญโญ  คีรินทร์สกุนา

กรรมการฝ่ายบริหารและวิชาการ
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster โปรเฟสชั่นแนล แลนด์ & แฟคโทรี่ จำกัด

  

 คุณสรินทร์ลดา  ตันติสุข

กรรมการฝ่ายการตลาด
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster กัสโต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  

คุณวิไล  คำทา

กรรมการฝ่ายการตลาด
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster วิไล พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต จำกัด
 

 คุณนุชนารถ  รัตนสุวรรณชาติ

กรรมการฝ่ายการตลาด
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บางกอก เดค-คอน จำกัด

 

 คุณอนันตชัย  คุณานันทกุล

กรรมการฝ่ายการตลาด
ประธานกรรมการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster  สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด
 

  

คุณชัชวาลย์  ปรีดาวิภาต

กรรมการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษ
รองประธานกรรมการบริหาร เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด มหาชน

  

คุณวราพงษ์  อำนวยทรัพย์

กรรมการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษ
ผู้อำนวยการ/บรรณาธิการบริหาร เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เอก-วรา พับลิค รีเรชั่น จำกัด
  คุณวุฒิชัย  เผอิญโชค

กรรมการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษ
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

  

 คุณภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต จำกัด

  

คุณจุฑาธิป  พรหมมงคลกุล

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster สยามเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterมีเดีย จำกัด

  

คุณบัวทิพย์  พรหมศร

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บัวทอง มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
 

 คุณชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บี.ที. สมาร์ท พร็อเพอร์ตี้ จำกัด