คณะกรรมการบริหารปี 54-55

 

 ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น

นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน)

ประธานกรรมการบริหาร  กลุ่ม เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บัวทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

 คุณอภิชาต  ปภาณภูวงศ์

กรรมการที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคม ฯ ประจำปี 50-51)

กรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค จำกัด

 คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล

 คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล

กรรมการที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคม ฯ ประจำปี 52-53)

ประธานและกรรมการผู้จัดการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เรียลตี้เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด

 

 คุณศิริพรรณ  เจนวาณิชย์

กรรมการที่ปรึกษา (อดีตอุปนายกฝ่ายบริหารและวิชาการ)

กรรมการผู้จัดการ  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

 

 คุณภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา

เลขาธิการ

กรรมการผู้จัดการ  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต จำกัด

 

 ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์

อุปนายกฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการ เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster ริชี่เพลซ 2002 จำกัด

 

 คุณสมศักดิ์  ชุติศิลป์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

กรรมการผู้จัดการ  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บี.ซี.พี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด  

 

 คุณสุรพล  กอวรกุล

อุปนายกฝ่ายการคลาด

ประธานกรรมการ  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด

 

 คุณวินัย ปิยะชัย

อุปนายกฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษ

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและการตลาด  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster โกมล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

 คุณชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์

อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 

 คุณอรุณี  เทียมหงษ์

กรรมการฝ่ายบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ   เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด

 

 คุณปรีชา  ศุภปีติพร

กรรมการฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการ   เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster แอคคิว เรียลตี้ จำกัด

 

 คุณชัชวาลย์  ปรีดาวิภาต

กรรมการฝ่ายบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

 

 คุณวุฒิชัย  เผอิญโชค

กรรมการฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการ  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

 


คุณอุดม  เลาหพจนารถ

กรรมการฝ่ายบริหาร เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster ช.การช่าง วอช แอนด์จิวเวลรี่ จำกัด

 

 คุณกิตติศักดิ์  จรัสแสงจิระโชติ

กรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการผู้จัดการ  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เอ็กซ์คลูซีฟ เรียลตี้ จำกัด

 

 คุณพวงเพ็ญ  สุมิพันธ์

กรรมการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เดอะแวลูเอชั่น & คอนซัลแทนท์ส จำกัด

 

คุณภิญโญ  คีรินทร์สกุนา

กรรมการฝ่ายวิชาการ

กรรมการผู้จัดการ  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster โปรเฟสชั่นแนล แลนด์ & แฟคโทรี่ จำกัด 

 

 คุณชนัฐ  กลัสนิมิ

กรรมการฝ่ายวิชาการ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

 

 คุณณัฐจิตา  พุ่มเงิน

กรรมการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการ  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เอ็ม แอนด์ เอ็น ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

 

 คุณภารดี  พิทยาพละ

กรรมการฝ่ายการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterและการตลาด  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เค.จี.เทรดดิ้ง จำกัด

 

 คุณอภิญญา  ลภัสกรฬบูล

กรรมการฝ่ายการตลาด

Account  Executive Manager เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster อะโกร มีเดีย จำกัด

 

 คุณจิราพร  บริบาลบุรีภัณฑ์

กรรมการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster แปลนเอสเตท จำกัด

 

 คุณวราพงษ์  อำนวยทรัพย์

กรรมการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษ

ผู้อำนวยการ/บรรณาธิการบริหาร  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เอก-วรา พับลิค รีเรชั่น จำกัด

 

 คุณนิติพล  นิติภูมิเวชสกุล

กรรมการฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษ

กรรมการผู้จัดการ  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เมททอลสตาร์ ไมนิ่ง จำกัด

 

 คุณสรินทร์ลดา  ตันติสุข

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster ธนลภภ์  จำกัด

 

 


คุณจุฑาธิป  พรหมมงคลกุล

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster สยามเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterมีเดีย จำกัด

 

 คุณมยุรี  สุวรรณชีพ

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการ  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด

 


คุณแสงเพ็ญ  ซุง

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ  เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster ซัน พร็อพเพอร์ตี้ คอนเซาแทนท์ จำกัด