นโยบายสมาคมฯ 2558-59

นโยบายและแผนงานสมาคมการเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายบริหาร (อุปนายก  :  คุณภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา)

 1. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประมาณเดือน มีนาคม – เมษายน
 2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 2 ครั้ง/เดือน
 3. จัดประชุมสมาชิกสมาคม และประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ประมาณเดือน มีนาคม- เมษายน
 4. จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนและประจำปี เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบเกี่ยวกับด้านการเงินและเพื่อใช้เป็นเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterประกอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ฝ่ายวิชาการ (อุปนายก : คุณณัฐจิตา  พุ่มเงิน)

 1. จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านการเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterและการตลาด โดยร่วมกับ RE-CU Management โดยจัดปีละประมาณ 2-3 หลักสูตร
 2. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
 3. จัดสัมมนาใหญ่ประจำปีทุกปี
 4. ร่วมกับสถาบันต่าง ๆ ในการจัดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterและการตลาด


ฝ่ายการตลาด ต่างประเทศ(อุปนายก : คุณเคลย์ตัน เวด)

 1. เผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคม โดยการจัดเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster,จัดงานแถลงเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster เพื่อให้สมาคมฯเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
 2. ทำแผนการตลาด เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกสมาคมฯ
 3. ร่วมมือกับสมาคม / สถาบันอื่น ในการจัดเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterเพื่อหารายได้เข้าสมาคม เช่น จัดงานมหกรรม เป็นต้น
 4. จัดเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterการกุศล เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่น บริจาคอุปกรณ์การเรียน , ปลูกต้นไม้ , โบว์ลิ่งการกุศล , กอล์ฟการกุศล เป็นต้น
 5. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก, กรรมการ และที่ปรึกษา ฯลฯ

 

ฝ่ายเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterพิเศษ (อุปนายก : คุณสิงขร  จิรวงศ์สวัสดิ์)

 1. จัดเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคม เช่น การจัดแรลลี่ , การจัดแข่งขันกีฬา
 2. จัดเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterร่วมกับสมาชิกสมาคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมให้เป็นที่รู้จัก และหารายได้เข้าสมาคมอีกทางหนึ่ง
 3. รับจัดเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterให้กับสมาชิกสมาคม โดยคิดค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ เช่น ทำแผนประชาสัมพันธ์การตลาด การจัดบู๊ธ

 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (อุปนายก : คุณสรินทร์ลดา  ตันติสุข)

 1. เขียนเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterประชาสัมพันธ์นายกสมาคม/กรรมการบริหารสมาคม เพื่อให้สมาคมเป็นที่รู้จัก
 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterสารของสมาคมให้เป็นที่รู้จักทั้งกับสมาชิกและผู้สนใจในเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterอสังหาริมทรัพย์
 3. ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆของสมาคม เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterงานด้านต่างให้สำเร็จลุล่วงและเป็นที่รู้จักทั่วไป
 4. เขียนเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของสมาคม
 5. จัดทำ Art-work งานโฆษณา และป้าย Banner  ต่างๆของสมาคม
 6. Update เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมาคม เพื่อนำเสนอนายกสมาคม