วัตถุประสงค์ของสมาคม

 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 2. สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  ในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์  สอดคล้อง  และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เกี่ยวกับเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ  เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
 3. ทำการวิจัย เกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์แลกเปลี่ยน และเผยแผ่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterสาร การค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้นๆ 
 4. ขอเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ประสงค์  ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 5. ส่งเสริมคุณภาพของเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterที่ผลิต หรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตราฐาน ตลอดจนวิจัย และปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster
 6. ร่วมมือกับรัฐบาล ในการส่งเสริมการค้าเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMaster การเงินหรือเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์
 7. ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 8. ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิก กับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 10. ไม่มีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือโต๊ะสนุกเกอร์
 11. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterอสังหาริมทรัพย์
 12. ให้คำปรึกษา ด้านการตลาด แก่ผู้ประกอบเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterด้านอสังหาริมทรัพย์
 13. จัดทำเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterด้านการตลาดเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการตลาด
 14. จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาด ในเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์
 15. ประสานงานกับสถาบัน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด|สมัครFishingMasterอสังหาริมทรัพย์
 16. สร้างระบบ การจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับการตลาดอสังหาริมทรัพย์